mother.watv.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người nghe hiểu giọng tiếng của Đức Chúa Trời

Time 28:19
Views 31,852

“Phước cho tai các ngươi, vì nghe được!”

Trên thế gian này có người dân của Đức Chúa Trời nghe hiểu và làm theo giọng tiếng của Đức Chúa Trời, và có những người dù nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời vô số lần nhưng không hiểu ra được.

Vào thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta phải nghe hiểu giọng tiếng nào?

Vào thời đại cuối cùng này, nơi mà chúng ta có thể nghe hiểu trọn vẹn giọng tiếng của Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng đến trái đất này với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, cùng giữ ngày Sabát và Lễ Vượt Qua của giao ước mới theo như Đức Chúa Trời đã làm gương, chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

“Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta; ta quen nó và nó theo ta.” Giăng 10:26-27

Xem trên Media Cast
Trở lại