mother.watv.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời Mẹ được
muôn vật làm chứng

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta...
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;
Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:26-27

Hết thảy sinh vật trên thế giới đều có cha và mẹ, và được nhận sự sống từ mẹ.
Thông qua sự quan phòng sáng tạo thể này, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta biết
sự thật rằng chúng ta có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ,
và rằng chúng ta sẽ được nhận sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời Mẹ.

Chứng cớ của Kinh Thánh

Lời tiên tri của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời Mẹ

TIẾP