mother.watv.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sức mạnh của Đức Chúa Trời Mẹ
làm thay đổi thế giới

“Như Ðức Chúa Trời luôn luôn ban sự yêu thương,
người yêu thương được phước hơn người nhận yêu thương.” Trích trong Giáo huấn của Mẹ

Các hoạt động phụng sự khắp thế giới
của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”
bởi “Đức Chúa Trời Mẹ” dẫn dắt

Phỏng vấn

Gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ

TIẾP