mother.watv.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trái đất này

WATV Hãy đến với Đức Chúa Trời Mẹ

Thánh Linhvợ mới cùng nói:
Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến.
Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Theo lời tiên tri trong 66 quyển sách Kinh Thánh, Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trái đất này để ban cho chúng ta sự sống.
Giống như không ai có thể nhận được sự sống nếu không có mẹ,
chúng ta cũng chỉ có thể nhận được sự sống phần linh hồn thông qua Đức Chúa Trời Mẹ.

Nguyên lý của muôn vật

Đức Chúa Trời Mẹ được
muôn vật làm chứng

Chứng cớ của Kinh Thánh

Lời tiên tri của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời Mẹ

Đóng góp xã hội

Truyền tình yêu thương của Mẹ trên khắp thế gian

Phỏng vấn

Gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ